• Imprimeix

Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya

Presentació

El Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya és un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de Joventut (DGJ), que vetlla pel disseny, l'aplicació i el seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) i per l'assoliment dels seus objectius. Tenint en compte que el PNJCat respon a un model de governança democràtica on l'Administració de la Generalitat crea una relació de cooperació i colideratge amb els ens locals i la societat civil, el seu principal òrgan de govern està format per: la Direcció General de Joventut, en representació del Govern de la Generalitat; l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en representació del món local, i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, en representació del moviment juvenil organitzat, fent efectiva aquesta triple dimensió de les polítiques de joventut.

Any de creació

Aprovació del reglament del Consell Rector del PNJCat es va dur a terme el 2012, en compliment d'allò establert a la Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de Polítiques de Joventut, tot i que ha estat en funcionament de manera informal des de l'any 2001, com a òrgan d'impuls i promoció del PNJCat.

Funcions

Les funcions d'aquest òrgan són, entre d'altres, les següents:

 • Elaborar una proposta de PNJCat, prèvia consulta als agents implicats i elevar-la al Departament competent en matèria de joventut mitjançant la Direcció General de Joventut.
 • Liderar la definició i concreció de les línies principals, l'estructuració dels temps i la definició dels moments i accions cabdals per a la seva posada en marxa, implementació, seguiment i avaluació estratègica del PNJCat.
 • Fer el seguiment, control i avaluació del desplegament operatiu del PNJCat.
 • Vetllar per la coordinació i l'acompliment de les funcions de cada un dels agents en el desplegament estratègic i operatiu del PNJCat.
 • Impulsar la posada en marxa i vetllar pel correcte funcionament dels òrgans i instruments previstos per al desplegament estratègic i operatiu del PNJCat.
 • Aprovar els plans d'actuació territorials i els plans d'actuació Jove que es desprenen del PNJCat.
 • Assessorar sobre el desplegament reglamentari de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut .
 • Proposar, excepcionalment, la modificació del PNJCat en aquells supòsits en que es consideri necessari.

Composició

 • Presidència. Correspondrà a la persona titular de la Direcció General de Joventut.
 • Vicepresidència. L'exercirà el/la president/a del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
 • Vocalies. Són quatre vocalies, que han de ser:
  •  Una persona en representació de l'Administració de la Generalitat, designada per la persona titular de la Direcció General de Joventut.
  • Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
  • Una persona en representació del CNJC, designada per aquest ens.
 • Secretaria. Actua com a secretari/ària del Consell Rector del PNJCat una persona adscrita a la Direcció General de Joventut o a l'Agència Catalana Joventut, nomenada per la persona titular de l'esmentada Direcció General.

Data d'actualització:  08.04.2014