• Imprimeix

Programa de formació del Sistema català de serveis socials

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Adreça: Passeig del Taulat, 266-270 (08019  Barcelona)

Contacte Delegat de Protecció de dades: protecciodades.tsf@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és el reconeixement de la formació d'interès en serveis socials per a activitats formatives que imparteixen entitats, fundacions, associacions o organismes de naturalesa pública o privada, i l'organització de les activitats formatives i selecció dels assistents que du a terme el Departament.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Les dades personals es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: Quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

No cedirem les vostres dades personals a tercers.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a el Departament estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Secretaria General per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a secretariageneral.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).