• Imprimeix

Es convoquen les oposicions per a gestors i inspectors de l'Agència Tributària de Catalunya

Torna
Dimecres, 19 de setembre de 2018
  • El procés de selecció preveu cobrir 64 places, 24 d’inspectors i 40 de gestors tributaris
  • Actualment l’ATC compta amb un total de 721 treballadors
Fotografia de l'ATC

Fotografia de l'ATC

El DOGC publica aquest dimecres la convocatòria dels processos selectius, a través de concurs oposició, de 24 places del cos superior d’inspectors tributaris (subgrup A1) i 40 del cos tècnic de gestors tributaris (subgrup A2). Amb aquesta convocatòria l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) amplia la seva estructura i reforça l’equip humà necessari per dur a terme la gestió integral dels tributs propis i cedits, la recaptació executiva dels deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya i altres administracions locals catalanes, així com l’impuls de noves mesures de prevenció i reducció del frau fiscal. Totes aquestes places estan incloses i pressupostades en l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat per a l’any 2017.
 
Les 64 noves places convocades avui se sumaran als 721 treballadors que a data d’avui formen part de la plantilla de l’Agència catalana, dels quals un 33% formen part d’algun dels cossos tributaris propis.  
 
D’acord amb el text d’ambdues resolucions, en què es donen tots els detalls dels dos processos selectius, l’oferta està oberta a treballadors de dins i fora de l’Administració. Així, per exemple, en el cas dels inspectors, de les 24 places convocades, 12 són de lliure accés i 12 de promoció interna per a personal amb una antiguitat mínima de dos anys. En ambdós torns hi ha una plaça de reserva per als aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% per la via del lliure accés.
 
Pel que fa al cos tècnic de gestors tributaris, de les 40 places que es liciten, 20 són de lliure accés i les 20 restants de promoció interna per a treballadors de l’ATC amb una antiguitat mínima de dos anys. També es reserven dues places per als aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 
Segons les bases, les places sense cobrir del torn de promoció interna s’acumularan al torn lliure i a l’inrevés. El mateix succeeix amb les places reservades per a persones amb discapacitat, és a dir, que en el cas que quedin vacants s’afegiran a la resta de places del torn respectiu. 
 
El perfil professional dels aspirants a inspectors tributaris ha de ser amb títol oficial de doctor, de grau, de llicenciat, d’enginyer o d’arquitecte, amb coneixements de llengua catalana (nivell C1 o superior). Per la seva banda, els candidats a tècnic tributari han d’acreditar com a mínim la titulació universitària oficial de diplomat de primer cicle, d’enginyer tècnic, d’arquitecte tècnic o un grau equivalent i tenir coneixements de català (C1 o superior).
 
En les dues convocatòries, com a requisit per participar en el torn de promoció interna, s’haurà de demostrar una antiguitat mínima de dos anys de servei actiu com a funcionari i, en el cas específic dels gestors, pertànyer al cos de gestió d’administració de la Generalitat o del cos administratiu amb llocs de treball amb funcions de suport directe a l’àmbit tributari (recaptació, inspecció i revisió de tributs, entre d’altres). En el cas dels inspectors, hi poden accedir pel torn de promoció interna des dels cossos superiors de tècnics tributaris, d’intervenció o de l’advocacia de la Generalitat o des del cos tècnic de gestors tributaris. 
 
Proves de caràcter teòric i pràctic, una entrevista i un curs selectiu de formació
 
En la resolució publicada avui també es concreten les diferents proves de caràcter teòric i pràctic, així com una entrevista de competències professionals que els candidats hauran de superar en les fases d’oposició ambdós processos. Aquells que superin aquesta primera fase d’oposició passaran a la fase de concurs, en què es valoraran des dels serveis prestats a l’Administració fins a les titulacions, l’experiència docent i el coneixement en llengües estrangeres, entre d’altres. Després, els candidats designats pel Tribunal Qualificador un cop superades les fases d’oposició i concurs, hauran de realitzar un curs selectiu de formació, d’un mínim de 300 hores en el cas dels inspectors i de 200 hores en el cas dels gestors tributaris, com a requisit imprescindible per superar el procés selectiu. 
 
Està previst que les proves s’iniciïn durant el primer trimestre del 2019, i que la incorporació definitiva dels aspirants que superin els processos tingui lloc entre finals del 2019 i principis del 2020.
 

Més informació