• Imprimeix

Hotels d'entitats

Què és un hotel d'entitats?

Els hotels d'entitats són equipaments cívics destinats a donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucre a través de diferents línies de col·laboració:

 • Faciliten el treball associatiu oferint diversos serveis per al seu desenvolupament.
 • Col·laboren al creixement i millora del moviment associatiu.
 • Possibiliten una relació interassociativa entre les diferents entitats.

A qui s'adreça el servei?

A les entitats sense finalitat de lucre, legalment constituïdes al registre corresponent i amb finalitats cíviques i socials. En queden excloses les entitats que tinguin com a finalitat la defensa d'interessos comercials o professionals.

Què s'hi pot fer?

Els diferents serveis que s'ofereixen són:

 • Ús de despatxos per a la gestió administrativa
 • Ús de sales per a activitats i reunions
 • Ús de bústies per a recepció de correu

Què s'ha de fer per participar-hi?

Per fer ús dels serveis d'un hotel d'entitats s'ha de presentar una sol·licitud amb les fotocòpies de la documentació següent:

 • Els estatuts de l'associació degudament registrats
 • La composició de la junta vigent
 • El NIF de l'associació
 • La memòria de les activitats o programa d'activitats en el cas d'associació nova.
 • Pòlissa vigent de l'assegurança de responsabilitat civil
 • Pòlissa vigent de béns propis o, en el seu defecte, la renúncia expressa.

Qui ofereix aquest servei?

El Departament mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

Què s'hi pot trobar?

 • Despatxos que, en raó de la superfície, estan classificats en tres categories i se n'autoritza l'ús segons diferents modalitats (ús exclusiu, compartit, a temps parcial).
 • Sales que estan classificades en raó de l'aforament.
 • Bústies per a la recepció de correu.

Els despatxos, les sales i les bústies estan sotmeses a una taxa. Les entitats amb una autorització d'ús de despatx estan exemptes de les taxes de bústia i d'ús de sala.

Les taxes es publiquen anualment al DOGC.

Data d'actualització:  27.04.2015