El Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social és un òrgan col·legiat adscrit a la Secretaria General del Departament. Realitza funcions d'assessorament en la definició dels programes de formació de la comunitat professional de l'àmbit de l'acció social i també actua en l'estudi i l'observació de l'evolució de les professions en aquest camp d'actuació, tant pel que fa a la formació com a les competències professionals, condicionades pels canvis demogràfics, econòmics i socioculturals, així com per l'evolució dels entorns institucionals i de les organitzacions.

El Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social està regulat per l' Ordre ASC/192/2009, de 26 de març, i les seves línies fonamentals d'actuació es defineixen d'acord amb els plans estratègics i sectorials en l'àmbit de l'acció social, així com els d'àmbit transversal, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Són funcions del Comitè:

 1. Vetllar per l'adaptació de les professions de l'àmbit de l'acció social, tant pel que fa a la formació com al contingut de les competències professionals requerides, d'acord amb els canvis demogràfics, econòmics i socials, així com amb l'evolució dels entorns institucionals i de les organitzacions.
 2. Fomentar el coneixement i reconeixement de la societat en relació amb les professions vinculades a l'àmbit de l’acció social.
 3. Elevar propostes als ens responsables de la formació del personal dedicat als serveis socials, en particular, i a l’àmbit de l’acció social, en general, sobre els criteris i les prioritats en aquesta matèria.
 4. Elaborar propostes de modificació i adaptació de programes docents corresponents als diferents perfils professionals dedicats a l'àmbit de l’acció social, per adequar els seus continguts a les prioritats i els objectius establerts en la planificació de serveis. 
 5. Formular propostes de coordinació entre les diferents institucions i entitats dedicades a la formació del personal de l’àmbit dels serveis socials i de l'acció social.
 6. Promoure la innovació pedagògica per tal d'aconseguir l'evolució continuada de les capacitats de formació, reciclatge i perfeccionament de la comunitat professional de l'àmbit de l'acció social.
 7. Avaluar els programes de formació del personal dels serveis socials proposats per la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment, així com tots aquells vinculats a l'àmbit de l'acció social.
 8. Emetre informes sobre els criteris que caldrà tenir en compte per al reconeixement i acreditar institucions dedicades a la formació de professionals de l'àmbit de l'acció social.
 9. Acreditar el contingut i la durada d’aquelles activitats formatives determinades per aquest Comitè.
 10. Aprovar les propostes sobre perfils professionals en l'àmbit de l'acció social, elaborades en els diferents seminaris de treball constituïts amb aquest objectiu per professionals amb experiència en les funcions del perfil professional proposat.
 11. Revisar i aprovar les propostes d'actualització dels perfils professionals aprovats amb anterioritat per adaptar-los a l'evolució de les necessitats socials.
 12. Avaluar el Pla estratègic de serveis socials pel que fa a la formació dels recursos humans en serveis socials i fer-ne el seguiment.
 13. Informar al Consell General de Serveis Socials sobre matèria docent relacionada amb l'àmbit de l'acció social, si escau.
 14. Elaborar un pla quadriennal d'actuacions que tindrà en compte les activitats formatives organitzades en matèria de polítiques transversals de la Generalitat.
 15. Elevar anualment una memòria de les seves actuacions a la persona titular del departament competent en matèria d’acció social.
 16. Fer altres actuacions encomanades pel departament competent en matèria d’acció social.

El Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social està presidit per la secretària general del Departament i compta amb una vicepresidència, a càrrec de la persona titular del Gabinet Tècnic i per diverses vocalies, fins a un màxim de 25, amb representants de l'Administració de la Generalitat dels àmbits d'educació, de qualificacions professionals, de treball, de salut, de serveis socials i de drets de ciutadania, amb rang, com a mínim, de subdirector o subdirectora general o assimilat, i per representants de les universitats catalanes amb estudis específics vinculats a l'àmbit de l’acció social.

A més, per a determinades sessions concretes i segons els punts de l'ordre del dia a tractar, podran ser nomenades vocals persones de reconeguda competència en l’àmbit de la formació i l'acció social.

Plenari: el Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social es reuneix en Ple, com a mínim, una vegada l'any.

Grups de treball: d'acord amb les seves funcions, es creen grups de treball i espais de debat i reflexió sobre la formació i la professionalització en l'àmbit de l'acció social. La periodicitat de convocatòria d'aquests grups de treball i espais de debat es determina en funció del pla de treball quadriennal d'actuacions aprovat pel mateix Comitè amb la participació de persones externes a l'òrgan col·legiat.

Una de les tasques principals d'aquests grups de treball és l'elaboració dels perfils professionals.

En compliment de les seves funcions, el Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social elabora i aprova documents de definició de perfils professionals i aptitudinals a partir de les funcions que han d'exercir, així com la titulació mínima d'accés i la formació teoricopràctica específica necessària.

Fins ara s'han elaborat i aprovat un total de cinquanta-un perfils professionals, onze de l'àmbit dels serveis socials bàsics i quaranta de l’àmbit dels serveis socials especialitzats. Els perfils provenen dels col·lectius d'atenció a la gent gran, a les persones amb discapacitat, als infants i adolescents en risc, a les persones drogodependents, a les persones víctimes de la violència de gènere i a les persones amb requeriments sociosanitaris.

El Departament concedeix el reconeixement de la formació d’interès en serveis socials a les activitats de formació continuada que tinguin per objecte contribuir a la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials i promoure la qualitat de la formació.

Per complir amb aquest objectiu,  el Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social ha establert els requisits i criteris d’avaluació per a la concessió del reconeixement de les activitats formatives.

Aquest reconeixement es concedeix a les activitats de formació continuada que s’imparteixen en el territori de Catalunya. Poden sol·licitar-lo les fundacions, les associacions i altres entitats o organismes de naturalesa pública o privada amb personalitat jurídica i que tinguin l’objectiu d’impartir formació.

Informació relacionada

Data d'actualització:  11.04.2018