INFORMACIÓ IMPORTANT ACREDITA’T!

(Data: 21 novembre 2018) 

Hi ha places lliures per poder participar en el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació, àmbit dependència, convocat el passat més de setembre.

El procediment implica l'assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions presencials en el centre escollit; les tres fases del procediment són la d'assessorament, la d'avaluació i la d'acreditació de la competència.

Per participar-hi cal que, consulteu les places vacants i presenteu directament a l'institut la sol·licitud de preinscripció i la documentació justificativa dels requisits de participació.

Institut Montilivi (places vacants: 22)
Avinguda de Montilivi, 125
17003 Girona
Tel. 972 209 458

Institut Gallecs (places vacants: 10)
Pg. Cesc Bas, 3
08100 Mollet del Vallès
Tel. 935 705 343

Institut Francesc Vidal i Barraquer (places vacants: 5)
Rambla President Lluís Companys, 3
43005 Tarragona
Tel. 977 212 836 / 977 214 132

Institut Ronda (places vacants: 2)
C. Henri Dunant, 3
25003 Lleida
Tel. 973 281 747

Institut Antoni Pous i Argila (places vacants: 1)
Av. Roma, 260
08560 Manlleu
Tel. 938 513 705

 

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL AUXILIAR D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

En relació amb la Cartera de serveis socials es considera personal auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència els perfils professionals següents: 

- Auxiliar de gerontologia
- Auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat
- Assistent/a d’atenció domiciliària
- Treballador/a familiar
- Assistent/a personal

Amb la finalitat de continuar avançant en la certificació de la qualificació professional d’aquest personal, i davant la constatació que malgrat l’esforç realitzat per les administracions públiques, els agents socials, les entitats proveïdores de serveis i els mateixos professionals, no s’ha assolit la qualificació del 100% d’aquests professionals a 31 de desembre de 2017, tal com establia la normativa aprovada i publicada a tal efecte, el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, va adoptar un acord (publicat al BOE el 30 de desembre de 2017) mitjançant la Resolució d’11 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, que modifica parcialment l’acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència, modificat per l’acord de 7 d’octubre de 2015.

D’aquest acord se’n deriven com a destacades les següents novetats:

1. Habilitacions de professionals amb experiència

a) Habilitació excepcional: 

S’elimina l’exigència d’una determinada edat obrint-se a tots els professionals que a 31 de desembre de 2017 acreditin una experiència laboral d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 12 anys en la categoria professional corresponent, o en cas de no assolir aquest mínim d’experiència, hagin treballat i disposin d’un mínim de 300 hores de formació en els darrers 12 anys relacionada amb les competències professionals que es vulguin acreditar.

L’habilitació excepcional tindrà validesa a tot el territori de l’Estat. Així mateix, també seran vàlides a tot el territori de l’Estat les habilitacions excepcionals que hagin estat emeses amb anterioritat per la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre.

 

b) Habilitació provisional: 

S’introdueix aquesta nova modalitat adreçada als professionals que a 31 de desembre de 2017 acreditin tenir experiència laboral però no hagin assolit els requisits per a l’habilitació excepcional, si es comprometen, mitjançant una declaració responsable, a participar en els processos d’avaluació i d’acreditació de l’experiència laboral que es convoquin o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat o títols de formació professional fins el 31 de desembre de 2022.

L’habilitació provisional tindrà validesa a tot el territori de l’Estat fins el 31 de desembre de 2022.

2. Requisits per a la contractació de personal

a) Les persones sense experiència en l’àmbit de l’atenció a la dependència abans del 31 de desembre de 2017, només poden ser contractades si tenen alguna de les titulacions i certificats oficials següents:

1. Serveis residencials i diürns:

- Títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, o el títol equivalent  de Tècnic/a en atenció sociosanitària.

- Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria, o els títols equivalents de Tècnic auxiliar de clínica, Tècnic auxiliar de psiquiatria i Tècnic auxiliar d’infermeria.

- Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

- Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili (Aquest certificat de professionalitat només és vàlid per treballar en centres residencials i diürns de Catalunya).

2. Serveis d’atenció domiciliària:

- Títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, o el títol equivalent  de Tècnic/a en atenció sociosanitària.

- Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria, o els títols equivalents de Tècnic auxiliar de clínica, Tècnic auxiliar de psiquiatria i Tècnic auxiliar d’infermeria.

- Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

- Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.

3. Pel que fa als assistents personals de nova incorporació la formació que es requereix és l’esmentada en el punt 2 fins que es publiqui la revisió de la normativa vigent de regulació de l’assistència personal.  

b) Els professionals amb experiència en l’àmbit de l’atenció a la dependència abans del 31 de desembre de 2017 que no disposen d’alguna de les titulacions i certificacions esmentades al punt anterior o en l’Annex d’aquesta nota podran seguir treballant o ser contractats tenint en compte que hauran de sol·licitar una de les modalitats d’habilitació (segons sigui la seva situació) quan s’hagi publicat la normativa corresponent. 

 

Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està elaborant la normativa catalana necessària adaptada a aquests nous requeriments i que substituirà l’ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.

Un cop aprovada i publicada la nova normativa es difondrà àmpliament amb la finalitat que les persones amb experiència en l’àmbit de l’atenció a la dependència puguin presentar les sol·licituds d’habilitació corresponents.

 

Més informació

Si teniu dubtes podeu sol·licitar més informació per:


Correu electrònic: dades.auxiliars.tsf@gencat.cat 
Telèfon: 93 882 24 73/ 23 10

Data d'actualització:  24.07.2018