• Imprimeix

Procediment de tramitació

El procediment pas a pas

 • Cal que les entitats disposin d’un certificat digital vàlid i vigent per poder fer la tramitació electrònica.
 • I una adreça de correu electrònic per poder rebre avisos durant tot el procediment. 
Pas 0. Tenir un certificat digital i una adreça de correu electrònic

 • El formulari de sol·licitud s'ha de presentar de manera electrònica a través de Tràmits gencat.
 • Termini de presentació de sol·licituds:aquest termini s'obrirà quan es publiqui la convocatòria de subvencions per al 2017 al DOGC .
 • Cada entitat només ha de presentar un sol formulari de sol·licitud, independentment del nombre de subvencions que sol·liciti. Si en presenta més d'un, només serà vàlid l'últim que hagi presentat (els anteriors quedaran anul·lats).
 • El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts no pot superar els 5MB. En cas que es superi aquest pes, cal que els arxius adjunts (annexos 2 i/o 3) estiguin comprimits (.zip o .rar). 

Cal evitar presentar la sol·licitud els darrers dies per no trobar-se amb problemes tècnics. 

Pas 1. Sol·licitar la subvenció

 • Un cop revisades les sol·licituds de subvenció és possible que el Departament hagi de fer algun requeriment.  En aquest cas, es rebrà un avís per correu electrònic amb un enllaç directe a Tràmits gencat. L’entitat tindrà 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació electrònica (en cas que no s'hi accedeixi, s'entendrà com a rebutjada). Un cop oberta, l’entitat disposarà de 10 dies més per presentar la documentació requerida a través de Tràmits gencat. 
Requeriments

 • El Departament publicarà la proposta de resolució provisional a través del Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.
 • Les entitats rebran un avís per correu electrònic en què se'ls informarà de la publicació. 
Pas 2. Proposta de resolució provisional

 • Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les entitats tenen 10 dies per:
 • Sigui quina sigui la resposta, cal que l’entitat la faci arribar electrònicament a través de Tràmits gencat, mitjançant el formulari d'aportació de documentació.
 • El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts no pot superar els 5MB. En cas que es superi aquest pes, cal que els arxius adjunts estiguin comprimits (.zip o .rar). 

 

Resposta de les entitats a la proposta de resolució provisional

 • Un cop examinades i valorades les respostes de les entitats, el Departament publicarà la resolució definitiva a través del Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.
 • Les entitats rebran un avís per correu electrònic informant de la seva publicació. 
Pas 3. Publicació de la resolució definitiva

 • Un cop publicada la resolució definitiva i sense que calgui cap petició específica per part de les entitats, el Departament començarà a tramitar el document de bestreta per un 95% de l'import de la subvenció.
 • El 5% restant es tramitarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció. 
Bestreta

La justificació de cada acció s’ha de realitzar segons l'import atorgat per cada tipus d'acció; és a dir per a accions fins a 10.000,00 euros, per accions concedides per un import superior a 10.000,00 fins a 60.000,00 euros, per accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros i per accions concedides per a la línia J.

En els dos primers casos, la justificació es realitza:

 • Pel Canal electrònic, a través de Tràmits gencat,  i es presentarà un compte justificatiu simplificat de despesa que té caràcter de declaració responsable, i ha de contenir la documentació següent: 
  • Un compte justificatiu per cada acció subvencionada
  • Una liquidació del total del pressupost del projecte que es va presentar amb la sol·licitud
  • Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat
  • Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que financen l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

 • Pel canal presencial es lliuraran:
  • Les factures
  • La documentació acreditativa del pagament
  • Una còpia del compte justificatiu

 

En el cas de subvencions per accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros, la justificació es realitza:

 • Pel Canal electrònic, a través de Tràmits gencat, es presentarà un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor.

 

En el cas de subvencions per accions concedides  per a la línia J, la justificació es farà mitjançant mòduls.

Pas 4. Justificació de la subvenció

Els requeriments poden ser de diferents tipus:

 • Requeriments sobre el compte justificatiu i el pressupost de justificació: un cop revisats, és possible que el Departament hagi de fer algun requeriment. En aquest cas, es rebrà un avís per correu electrònic i SMS (si escau) amb un enllaç directe per accedir al contingut de la notificació.

 • Requeriments de la resta de documentació justificativa: en aquest cas també es rebrà un avís per correu electrònic i SMS (si escau) amb un enllaç directe per accedir al contingut de la notificació. La resposta s’haurà de fer presentant novament el formulari de presentació de documentació, però adjuntant només el document requerit.

 • Requeriments de factures i justificants de pagament:
  • Per a accions fins a 10.000,00 euros: és farà un mostreig i  un 25% d’entitats beneficiàries de cada acció fins a 5.000,00 euros, i un altre 25% de les entitats beneficiàries de cada acció de 5.000,01 euros fins a 10.000,00 euros, rebran un requeriment per a la presentació del 100% dels justificants de l’acció subvencionada.

 • Requeriments de factures i justificants de pagament:
  • Per a accions per un import superior a 10.000,00 euros fins a 60.000,00 euros: les entitats beneficiàries rebran un requeriment de la presentació de determinades factures i justificants de pagament.

Aquesta documentació s’haurà de portar en format paper mitjançant el formulari específic, i adjuntant una còpia del compte justificatiu.

 

En el cas d’accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros i per accions concedides per a la línia J, les entitats han de presentar les factures i justificants sense esperar cap requeriment del Departament.

Requeriments en la fase de justificació

Avís

Recordeu que durant el procediment hi ha diferents terminis (presentació de sol·licitud, resposta a requeriments de documentació, etc), els quals en la seva majoria són força ajustats, així que és important que les entitats facin els tràmits necessaris amb celeritat i intentant evitar els darrers dies de termini per així no trobar-se amb problemes tècnics.