• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Aquesta convocatòria de subvencions és exclusivament electrònica i la sol·licitud s'ha de presentar obligatòriament per Internet. 

Aquesta és la normativa on es regulen aquests aspectes.

Un cop s'ha enviat la sol·licitud a través de l'OVT, es visualitza en pantalla la informació de la recepció correcta de la sol·licitud, amb el número de registre d'entrada i el número del codi del tràmit ID. Així mateix, des de la pantalla hi ha la possibilitat d'imprimir un acusament de rebuda. Paral·lelament es rep un missatge de correu electrònic (i un SMS si s'ha informat del telèfon mòbil al formulari de sol·licitud) de confirmació de recepció de la sol·licitud, on també s'indica el número del codi del tràmit ID i amb un enllaç per entrar a l'espai "Estat de les meves gestions" de l'OVT. Si fem clic en aquest enllaç, caldrà introduir el NIF de l'entitat sol·licitant per poder veure la informació de l'estat del tràmit, que en aquest moment és el de "Rebuda".

El formulari de sol·licitud ha de contenir la totalitat de les línies de subvenció demanades. Per tant, si una entitat ha enviat el formulari de sol·licitud sense totes les línies, ha d’enviar-ne un de nou que les contingui totes. El formulari de sol·licitud vàlid sempre serà l’últim que s’hagi enviat.

No. S’ha de presentar un únic formulari, on s’hi ha de fer constar totes les línies i tipus d’acció que es demanen.

El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts no pot superar els 5MB. 

En cas que el formulari i els annexos pesin més de 5 MB,  cal que els arxius adjunts, és a dir cadascun dels annexos que s’hagin d’adjuntar, estiguin comprimits en format .zip o .rar.

Si no disposeu d’un programa de compressió d’arxius, podeu descarregar-vos una versió gratuïta a www.winzip.com/ o a www.winrar.es

Els tràmits i gestions que es realitzen a través de l'OVT sempre generen un codi identificador ID. Aquest codi té nou caràcters alfanumèrics i permet identificar el tràmit realitzat per fer-ne seguiment a través dels espais "Estat de les meves gestions" i "La meva carpeta" de l'apartat Tràmits de gencat.cat. Per tant és molt important guardar aquest número durant tot el procediment.

El codi del tràmit ID es visualitza per primer cop en la confirmació d'enviament de la sol·licitud que apareix en pantalla un cop enviada la sol·licitud a través de l'apartat Tràmits de gencat.cat. Aquest codi també es rep via correu electrònic (i via SMS si s'ha informat del telèfon mòbil al formulari de sol·licitud) un cop enviada correctament la sol·licitud.

El codi del tràmit ID que assigna automàticament l'OVT és diferent del número d'expedient que assigna el Departament per tramitar la sol·licitud de subvenció.

 • Exemple d'un codi de tràmit ID: 4YZBNDDVM.
 • Exemple d'un número d'expedient: BSF001/15/00105.

Per entrar a l'espai "Estat de les meves gestions" hi ha dues vies (no cal el certificat digital):

 • Des de l'enllaç del correu electrònic de confirmació d'enviament correcte de la sol·licitud (o del missatge SMS si s'ha informat del telèfon mòbil al formulari de sol·licitud). L'enllaç condueix a l'apartat Tràmits de gencat.cat i allà caldrà introduir el NIF de l'entitat sol·licitant.

 • Des de l'apartat Tràmits de gencat.cat, accedint des del menú Serveis de l'Oficina, on caldrà introduir el codi del tràmit ID i el NIF de l'entitat sol·licitant.
 • Consultar la sol·licitud enviada, guardar-ne una còpia o imprimir-la.
 • Consultar l'acusament de rebuda de la sol·licitud enviada, guardar-ne una còpia o imprimir-la.
 • Consultar l'estat de tramitació de la sol·licitud.
 • Consultar les comunicacions rebudes per correu electrònic (i SMS si s'ha informat del telèfon mòbil al formulari de sol·licitud).

Per entrar a l'espai "La meva carpeta" es necessita certificat digital.

Des d'aquest espai es pot visualitzar tots els tràmits i gestions realitzats des de l'apartat Tràmits de gencat.cat: això inclou tant tràmits (sol·licituds enviades) com missatges enviats a través de la bústia de contacte, cites prèvies o notificacions electròniques.

Per fer el seguiment de la sol·licitud enviada o respondre als requeriments de documentació rebuts via notificació electrònica, caldrà entrar a l'apartat "Tràmits".

Consulteu més informació sobre aquest espai al Manual de la meva carpeta.

La resposta als requeriments que es reben via notificació electrònica s’ha de fer o bé tornant a enviar el formulari (en el cas del compte justificatiu) o bé mitjançant el formulari d’aportació de documentació (en el cas de la resta de documentació justificativa).

 

Més informació sobre notificacions electròniques

 

Es poden presentar al·legacions mitjançant el formulari d'aportació de documentació, al·legacions, reformulació i desistiment. Aquest formulari es pot descarregar des del web del Departament i des de l'apartat Tràmits de gencat.cat. El procés d'emplenament i enviament és el mateix que en la presentació de la sol·licitud: cal emplenar-lo, validar-lo, adjuntar la documentació corresponent, signar-lo amb certificat digital i enviar-lo des de l'apartat Tràmits de gencat.cat.

Els certificats digitals acceptats per realitzar tràmits a l'apartat Tràmits de gencat.cat es poden consultar en aquesta pàgina.

És el mitjà electrònic de publicació de la informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per la Generalitat. L'adreça per accedir-hi és aquesta: https://tauler.seu.cat.

En aquesta convocatòria de subvencions, la publicació al tauler electrònic substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

A l'espai “Suport a les entitats” es poden consultar els recursos de suport per resoldre dubtes o incidències durant el procediment.

Aquest formulari s'utilitza per aportar documentació, presentar al·legacions, reformular el projecte presentat i per desistir de la sol·licitud.

Els terminis per realitzar cada acció són diferents:

 • Aportació de documentació justificativa no obligatòria: en paral·lel a la presentació del compte justificatiu
 • Aportació de documentació requerida: 10 dies a partir de l'acceptació de la notificació electrònica de requeriment.
 • Presentació d'al·legacions i reformulació del projecte: 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional a l'e-tauler.
 • Aportació de documentació no requerida i desistiment: en qualsevol moment del procediment.

El procés d'emplenament i enviament d'aquest formulari és el mateix que en la presentació de la sol·licitud: cal emplenar-lo, validar-lo, adjuntar la documentació corresponent, signar-lo amb certificat digital i enviar-lo des de l'apartat Tràmits de gencat.cat.

Cal tenir en compte que, un cop enviat aquest formulari d'aportació de documentació, caldrà conservar una còpia de l'acusament de rebuda, bé imprimint-lo o bé desant-lo a l'ordinador.

Cal presentar tants comptes justificatius com accions subvencionades. 

Data d'actualització:  20.04.2016