• Imprimeix
Denúncia de fets contra lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals

Presentar la denúncia

Presentar la denúncia 20117 - 20117- Denúncia de fets contra lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment, però cal tenir en compte que les infraccions lleus per la Llei 11/2014 prescriuen al cap de sis mesos; les greus, al cap de dotze mesos; i les molt greus, al cap de divuit mesos.

Juntament amb l’escrit de denúncia (on ha de constar la identitat de la persona o persones que la presenten, és a dir: nom, cognom, DNI, adreça postal i correu electrònic), també es pot presentar:

 • Informació gràfica
 • Informació que es consideri complementària

Cal exposar un relat clar dels fets, incloent-hi la data, el lloc i, en la mesura que sigui possible, la identificació de la persona o persones que en serien responsables, sense que calgui determinar quina norma possiblement s'ha infringit.

La denúncia s’ha de presentar mitjançant un escrit en què hi constin les dades d’identificació de la persona que presenta la denúncia, la seva adreça per a les comunicacions, l’exposició dels fets denunciats i la seva signatura.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Assessorament i suport a les víctimes de l’homofòbia, bifòbia i la transfòbia

Si s’ha patit o es pateix algun tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, les persones també es poden posar en contacte amb:

Les persones que es posin en contacte per alguna d'aquestes vies seran ateses personalment.

Recursos

Si es vol posar en coneixement de l’autoritat judicial l’existència d’un presumpte delicte,  es pot fer servir la Guia per prevenir i denunciar els fets homòfobs.

Infraccions administratives

Són infraccions lleus:

 1. Fer servir expressions vexatòries, per qualsevol mitjà, que incitin a exercir la violència contra les persones o llurs famílies, per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, d’una manera intencionada.
 2. Emetre intencionadament expressions vexatòries que incitin a la violència, i tinguin connotacions homofòniques, bifòbiques o transfòbiques en els mitjans de comunicació, en discursos o en intervencions públiques.
 3. Portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de persones per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

Són infraccions greus:

 1. Fer servir expressions vexatòries que incitin a exercir la violència contra les persones o llurs famílies, per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, d’una manera intencionada i reiterada.
 2. Malmetre o destruir objectes o propietats de persones o de llurs famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, sempre que aquestes accions no constitueixin delicte o falta de caràcter penal.
 3. Impedir a una persona, d’una manera intencionada, la realització d’un tràmit o l’accés a un servei públic o establiment obert al públic per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’aquesta persona.
 4. Emetre intencionadament i reiteradament expressions vexatòries que incitin a la violència i tinguin connotacions homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques en els mitjans de comunicació, en discursos o en intervencions públiques.

Són infraccions molt greus:

 1. L’assetjament o el comportament agressiu cap a persones o llurs famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.
 2. Convocar espectacles públics o activitats recreatives que tinguin com a objecte la incitació a l’odi, la violència o la discriminació de les persones LGBTI.

En cas que la denúncia la presenti una entitat autoritzada per la persona afectada, cal que l’entitat estigui legalment constituïda i tingui entre les seves finalitats la defensa i la promoció dels drets humans. Tenen la mateixa consideració els sindicats, les associacions professionals i les organitzacions de consumidors i usuaris. L’autorització s’acredita a través d’un document públic o privat, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú