• Imprimeix
Ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 2423 - Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 13 de juliol al 14 de setembre de 2018.

El formulari de sol·licitud segons el model normalitzat ha de constar de les parts següents:

 • Dades generals de la persona jurídica/física sol·licitant.
 • Descripció breu del projecte de recerca. Els projectes han de presentar totes les dades referents a persones desagregades per sexes i han d'emprar un llenguatge no androcèntric ni discriminatori amb l'objecte de garantir-ne la qualitat.
 • Memòria explicativa del projecte d'investigació on constin la justificació, el marc teòric, els objectius, la metodologia, el pla de treball. Aquest apartat ha de tenir com a màxim quinze fulls. En els casos en què la metodologia prevegi la realització de treball de camp, cal indicar el nombre de grups de discussió, entrevistes, qüestionaris, estudis de cas, etc., que es vulguin realitzar, així com el lloc de realització.
 • Calendari previst i pressupost del projecte d'investigació detallat per conceptes.
 • Impacte i aplicabilitat previstos dels resultats en els diferents àmbits de treball en joventut i des d'una perspectiva de gènere i de les dones, si escau.
 • Resum de les dades acadèmiques de la persona o les persones investigadores on consti la seva formació acadèmica i l'activitat professional.
 • Declaracions responsables incloses al formulari de sol·licitud.

I, ha d'anar acompanyat de la següent documentació:

 • En el cas de persones jurídiques, original i còpia de la documentació que n'acrediti la constitució i la inscripció en el registre corresponent, NIF i còpies compulsades dels documents que acreditin les facultats atorgades a la persona representant de l'entitat i del seu DNI. No cal aportar el DNI o NIF (sí en cas de NIE) en cas que s'autoritzi l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents davant l'organisme corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.
 • En cas de coautoria del projecte, cal presentar els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les persones autores, així com l'import dels ajuts que cal aplicar a aquests compromisos.

No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen. Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

Llibre d'estil

 

 • Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any, comptador a partir de la data de l’acceptació de l’ajut.
 • Els projectes objecte d’aquesta línia d’ajuts han d’estar redactats en català.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

En el cas d’universitats o centres de recerca, l’investigador o investigadora responsable del projecte haurà de tenir-hi una vinculació permanent. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys es consideren, membres amb vinculació permanent.

Cada investigador o investigadora només pot formar part d’un equip i, per tant, no pot constar com a membre en cap altra sol·licitud que es presenti en la mateixa convocatòria.

Exclusions

No poden sol·licitar aquests ajuts els ajuntaments, els ens locals ni els organismes que d’ells en depenguin.

Resten excloses de participació les persones vinculades laboralment amb l’Agència Catalana de la Joventut, la Direcció General de Joventut o l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Import del projecte

Per als ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, la quantitat màxima és de 20.000,00 euros. Aquest import es correspon als imports màxims següents:

 • Projectes de recerca sobre la realitat juvenil o les polítiques de joventut a Catalunya, amb un import màxim de 10.000,00 euros per ajut.
 • Projectes de recerca sobre la interseccionalitat de les desigualtats socials entre les persones joves, amb un import màxim de 2.500,00 euros per ajut.
 • Projectes de recerca que realitzin explotacions de la matriu de dades de l'Enquesta a la joventut de Catalunya (en endavant, EJC) de l'any 2017, de l’ACJ, amb un import màxim de 2.500,00 euros per ajut.

La informació sobre les característiques tècniques i mostrals de l’EJC17 i el qüestionari i es poden consultar aquí.

Conceptes subvencionables

Els ajuts s'han de destinar als conceptes següents:

 1. Retribucions i quotes de Seguretat Social del personal de recerca, que s’ha d’incorporar mitjançant qualsevol modalitat d’adscripció laboral temporal i/o becari o becària, d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació a l’entitat que rep l’ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.
 2. Adquisició de material bibliogràfic i documental, fins a un màxim de 500 euros.
 3. Adquisició de material fungible, fins a un màxim de 500 euros.
 4. Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, les quals s’han de justificar degudament, amb un màxim del 20% de l’import atorgat.

Es permet la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l’objecte de l’ajut i que no puguin ser assumits directament per l’equip de recerca, sempre i quan s’indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 30% de l’import atorgat. No es pot subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, i s’ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades no les pot assumir l’equip de recerca.

L’import atorgat no es pot destinar a les despeses següents:

 1. Despeses de difusió, com ara l’edició de materials.
 2. Assistència a jornades, congressos o seminaris amb qualsevol finalitat.
 3. Adquisició de maquinari, programari i/o llicències informàtiques.
 4. Despeses i/o costos  indirectes.

Persona de contacte: Laura Parellada (lparellada@gencat.cat ). Telèfon 93.315.13.26