• Imprimeix
Targeta acreditativa de la discapacitat

Sol·licitar l'alta, duplicat o renovar la targeta

Sol·licitar l'alta, duplicat o renovar la targeta 8965 - Targeta acreditativa de la discapacitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El formulari de sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment.

Només per a persones a qui se’ls hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb caràcter permanent o provisional, abans del 6 de març de 2012:

Documentació que cal adjuntar al formulari en cas de sol·licitar l'alta o renovar la targeta:

 • Per a demanar la targeta no cal adjuntar documentació (a excepció del NIE que sí que cal presentar-lo, quan aquest sigui el document identificador de la persona sol·licitant o de la persona presentadora). 

Documentació que cal adjuntar al formulari per sol·licitar un duplicat (a més del NIE, si és el cas):

 • Denúncia a la policia quan es demani un duplicat per robatori.

No obstant això, si la sol·licitud no està correctament emplenada, i no hi consten totes les dades requerides i no està degudament signada, caldrà fer un requeriment de documentació al sol·licitant (que pot comportar un endarreriment en el procés).

Per a persones a qui se'ls reconegui un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb caràcter permanent o provisional, després del 6 de març de 2012, o acreditin tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i als pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat:

S'expedirà la targeta d'ofici i no caldrà que presentin cap tipus de documentació.

 1. Tenir reconegut, i vigent, un grau de discapacitat de 33% o més, o acreditar tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i als pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 2. Tenir residència habitual a Catalunya.
 3. Tenir DNI/NIE vigent, menors d'edat inclosos.
 4. En cas de sol·licitar un duplicat de la targeta cal tenir-la vigent i haver-la perdut o haver patit un robatori.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

En cas de pèrdua o robatori cal que la persona titular de la targeta o bé el seu representant legal ho comuniqui a la Direcció General de Protecció Social i sol·liciti, mitjançant la sol·licitud de la targeta acreditativa de la discapacitat, l'expedició d'una nova targeta.

En cas de robatori, en tractar-se d'un document identificatiu, cal formular denúncia prèvia i aportar una fotocòpia compulsada d'aquesta a la sol·licitud.

És important assenyalar que cal tenir el DNI o NIE per a poder ser titular de la targeta acreditativa de la discapacitat ja que la targeta ha d'anar acompanyada d'aquest document identificador. Així, en tots els casos, menors d'edat inclosos, cal que tinguin aquests documents vigents.

La targeta substitueix la resolució administrativa de reconeixement del grau de discapacitat amb la mateixa eficàcia i els mateixos efectes davant d’ organismes públics i privats.

Sempre que les administracions o organismes públics ho considerin oportú, podran sol·licitar la presentació de la resolució de reconeixement de grau de discapacitat.

Validesa de la targeta
La validesa de la targeta acreditativa de la discapacitat pot ser de caràcter permanent o bé pot establir una data determinada de validesa d'acord amb la provisionalitat de la valoració del grau de discapacitat.

Consulta de la sol·licitud
L'estat de la tramitació de la sol·licitud es pot consultar presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana i a les Oficines d'Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Què fer si la persona sol·licitant rep la targeta de la discapacitat amb dades errònies?

Si la persona sol·licitant rep la targeta de la discapacitat amb alguna dada errònia, caldrà que faci un escrit adreçat al Servei de Valoracions de la Direcció General de Protecció Social on haurà d’indicar les dades que s'han de corregir.

Aquests escrit es podrà registrar, segons l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú als següents llocs:

 • Registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin
 • Registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú
 • Oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament
 • Representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger
 • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Avantatges orientatives per a persones amb discapacitat

Més informació